NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN

Thời gian học: Sáng 2,4,6 hoặc sáng 3,5,7 hoặc chiều 2,4,6.