Nhân sự

In
BAN GIÁM ĐỐC

TS. NGUYỄN KHẮC CẢNH


TS. NGUYỄN THỊ KIM LOAN


TS. TRẦN CAO BỘI NGỌC


TS. NGÔ THỊ THU TRANG


CÁC TỔ TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. TRẦN CAO BỘI NGỌC


PHẠM NGỌC DIỆP


TS. NGUYỄN THU HƯƠNG


ThS. TRẦN THỊ XUÂN THỦY


TS. NGUYỄN VŨ HƯƠNG CHI


TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI


TS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO


DƯƠNG HỒNG NGỌC


TS. TRẦN ANH TUẤN
  • Chức vụ: Trưởng Tổ tiếng Hoa